Choď na obsah Choď na menu
 


STANOVY

STANOVY
občianskeho združenia Y Klub Nitra
podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
 
1. NÁZOV A SÍDLO ZDRUŽENIA
1.1. Názov združenia je: Y Klub Nitra
1.2. Toto združenie pôsobí v Slovenskej republike a má sídlo v Nitre na adrese: Y Klub Nitra, Miroslav Halmo, Ľudovíta Okánika 594/14, 949 01 Nitra
 
2. POSLANIE A CIELE ZDRUŽENIA
2.1. Y Klub Nitra je dobrovoľné, nepolitické a nekonfesionálne združenie ľudí pracujúcich spolu vo vzájomnom rešpekte a úcte.
2.2. Poslaním združenia je najmä pomoc deťom, osamelým matkám a rodinám, ktoré sa nepriazňou osudu ocitli v ťažkých životných situáciách a nevyhnutne potrebujú osobnú, materiálnu, finančnú alebo inú podporu.
2.3. Na naplnenie svojho poslania si združenie stanovilo nasledovné ciele:
2.3.1. Udržiavať na stretnutiach združenia atmosféru priateľstva a porozumenia a spoločne sa snažiť o to, aby sa v ňom všetci členovia cítili príjemne, navzájom si nezištne pomáhali, spoločne prekonávali ťažkosti a problémy a spájala ich radosť z vykonanej práce a dosiahnutých úspechov. 
2.3.2. Spolupracovať so združeniami a organizáciami s príbuzným poslaním a cieľmi.
2.3.3. Organizovať a podporovať spoločenské, kultúrne a športové podujatia s dobročinným, charitatívnym a humanitárnym rozmerom.  
2.3.4. Organizovať vzdelávacie a diskusné aktivity zamerané na všestranný rozvoj osobnosti.
2.3.5. Rozvíjať spoluprácu s medzinárodnými partnerskými organizáciami „The International Association of Y's Men's Clubs“ a „The World Alliance of YMCAs“.
 
3. ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ
3.1. Členstvo v združení je dobrovoľné a nemôže byť za žiadnych okolností podmienené pohlavím, rasou, národnosťou, vierovyznaním, vzdelaním a politickým presvedčením.
3.2. Členom združenia sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov,  ktorá súhlasí s jeho poslaním a cieľmi, a má záujem podieľať sa na jeho aktivitách a činnosti.
3.3. Vznik členstva:
3.3.1. Žiadosť o prijatie za člena Y Klubu Nitra sa podáva Prezidentovi združenia ústnou alebo písomnou formou. Žiadateľ o členstvo v združení by sa mal pred podaním žiadosti dôkladne oboznámiť so stanovami združenia a absolvovať minimálne 6 mesačné obdobie, počas ktorého by sa mal ako pozorovateľ zúčastňovať na pravidelných schôdzkach, aktivitách a činnosti združenia.
3.3.2. Po prijatí žiadosti o členstvo v združení predkladá Prezident na najbližšom Sneme Y Klubu Nitra návrh na schválenie členstva v združení. Na schválenie je potrebná 2/3 väčšina členov združenia.
3.4. Zánik členstva:
3.4.1. Úmrtím člena.
3.4.2. Vystúpením zo združenia. Každý člen má právo vystúpiť zo združenia po odovzdaní podpísaného písomného prehlásenia o vystúpení z Y Klubu Nitra Prezidentovi združenia.
3.4.3. Nezaplatením ročného členského príspevku za dva po sebe nasledujúce roky.
3.4.3. Vylúčením člena zo združenia. Členovia Výboru združenia môžu dať návrh na vylúčenie člena na základe zistenia, že konal v rozpore so Stanovami združenia a svojím konaním spôsobil združeniu závažné škody.
3.4.4. Rozpustením združenia.
 
4. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV ZDRUŽENIA
4.1. Práva členov:
4.1.1. Zúčastňovať sa Snemov združenia.
4.1.2. Voliť a byť volený do Výboru združenia.
4.1.3. Obracať sa na Výbor s podnetmi, pripomienkami a žiadosťami.
4.1.4. Rozhodovať o aktivitách a činnosti združenia a o použití finančných prostriedkov združenia.
4.2. Povinnosti členov:
4.2.1. Platiť ročný členský príspevok.
4.2.2. Poznať a rešpektovať Stanovy združenia.
4.2.3. Podporovať aktivity združenia a aktívne sa zúčastňovať na jeho činnosti.
 
5. ORGÁNY ZDRUŽENIA
5.1. Orgánmi združenia sú Výbor a Snem.
5.1.1. Výbor je výkonným orgánom združenia
5.1.2. Snem je najvyšším orgánom združenia.
 
6. VÝBOR ZDRUŽENIA
6.1. Členmi Výboru sú Prezident, Viceprezident, Sekretár, Pokladník a Kronikár.
6.2. Prezident, Viceprezident a Sekretár sú zároveň aj štatutárnymi zástupcami oprávnenými konať v mene združenia a podpisovať právne akty, ktorými združenie nadobúda práva a zaväzuje sa. Za združenie konajú spoločne vždy najmenej dvaja štatutárny zástupcovia.
6.2.1. Do doby prvého Snemu združenia sú štatutárnymi zástupcami Y Klubu Nitra členovia prípravného Výboru.
6.3. Sekretára, Pokladníka a Kronikára volí Snem na obdobie 2 rokov. Viceprezident je volený na obdobie jedného roka, pričom nasledovný rok sa automaticky stáva Prezidentom na obdobie jedného roka.  
6.4. Práca vo Výbore nie je honorovaná.
6.5. Schôdzky Výboru sa konajú po zvolaní Prezidentom alebo po dohode nadpolovičnej väčšiny členov Výboru. Každý člen Výboru musí byť vopred informovaný o mieste a čase schôdzky.
6.6. Výbor prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých jeho členov, pričom každý člen má jeden hlas.
6.7. Člen Výboru môže byť na návrh 1/3 všetkých členov združenia odvolaný zo svojej funkcie z dôvodu, že koná v rozpore so Stanovami. Odvolaný člen Výboru zostáva členom združenia. Voľby nového člena Výboru musia prebehnúť najneskôr do jedného mesiaca.
 
7. POVINNOSTI ČLENOV VÝBORU
7.1. Prezident
7.1.1. Riadi činnosť Výboru.
7.1.2. Podáva Snemu Správu o aktivitách a činnosti združenia za obdobie, v ktorom pôsobil ako prezident združenia.
7.2. Viceprezident
7.2.1. Podáva Snemu na schválenie Ročný plán aktivít a činnosti združenia a výšku finančných príspevkov určených na pravidelné dobročinné a charitatívne aktivity na obdobie, v ktorom bude pôsobiť ako Prezident združenia.
7.2.2. Má zodpovednosť za propagáciu združenia, jeho aktivít a činnosti.
7.3. Sekretár
7.3.1. Plánuje a koordinuje aktivity a projekty zamerané na získavanie finančných a materiálnych prostriedkov na činnosť, fungovanie a rozvoj združenia.
7.3.2. Má zodpovednosť za udržiavanie komunikácie a rozvoj spolupráce so zahraničnými organizáciami a združeniami.
7.4. Pokladník
7.4.1. Vedie účtovnú agendu združenia a kontroluje používanie finančných a materiálnych prostriedkov združenia.
7.4.2. Má zodpovednosť za vyberanie ročných členských príspevkov.
7.4.3. Podáva Snemu Správu o stave majetku a finančných prostriedkov združenia.
7.5. Kronikár
7.5.1. Má zodpovednosť za pravidelné zaznamenávanie dôležitých udalostí v Y Klube a dokumentovanie uskutočnených podujatí a aktivít prostredníctvom zápisov a fotodokumentácie v kronike združenia.
 
8. SNEM ZDRUŽENIA
8.1. Snem sa skladá zo všetkých členov združenia.
8.2. Snem zvoláva Prezident združenia v mesiaci, kedy mu končí volebné obdobie. O mieste a čase konania Snemu musí informovať každého člena Y Klubu najmenej 7 dní vopred.
8.3. Prezident združenia je povinný, ak o to požiadajú najmenej 2/3 všetkých členov združenia, zvolať do jedného mesiaca mimoriadny Snem. O mieste a čase konania mimoriadneho Snemu musí informovať každého člena Y Klubu najmenej 2 dni vopred.
8.4. Snem prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov združenia, pričom každý člen má jeden hlas, s výnimkou prípadov, v ktorých tieto Stanovy určujú inak.
8.5. Prvý Snem združenia sa uskutoční do jedného mesiaca po schválení registrácie  združenia Ministerstvom vnútra. O mieste a čase konania Snemu musí informovať zakladajúcich členov združenia prípravný Výbor najmenej 7 dní vopred. Každý zakladajúci člen združenia sa môže prihlásiť ako kandidát do voľby za ktoréhokoľvek člena Výboru. Na schválenie je potrebná nadpolovičná väčšina zakladajúcich členov združenia. V prípade viacerých schválených kandidátov na jedného člena Výboru sa uskutoční nové hlasovanie, v ktorom voľby vyhrá ten zo schválených kandidátov, ktorý získa najviac hlasov. V prípade zhodného výsledku sa hlasovanie musí opakovať.
 
9. PRACOVNÉ SKUPINY
9.1. Pre lepšiu koordináciu aktivít a činnosti združenia, ako aj pre efektívnejšie zapojenie všetkých členov do aktívnej práce v združení, môže Výbor zriaďovať rôzne Pracovné skupiny.
9.2. Činnosť Pracovných skupín podlieha kontrole Výboru združenia.
9.3. Schôdzky Pracovných skupín sa konajú na základe dohody ich členov.
 
10. SCHÔDZKY ZDRUŽENIA
10.1. Pravidelné pracovné Schôdzky združenia sa konajú minimálne raz do mesiaca. Každý člen združenia musí byť Prezidentom vopred informovaný o presnom mieste a čase každej Schôdzky.
10.2. Prezident môže zvolať aj mimoriadnu pracovnú Schôdzku, ak o nej informoval všetkých členov združenia v predstihu minimálne 24 hodín.
10.3. Členovia združenia prijímajú uznesenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov, pričom každý člen má jeden hlas.
10.4. Na pracovných Schôdzkach sa môžu zúčastňovať aj pozvaní hostia a pozorovatelia, ktorí nie sú členmi združenia. 
10.5. Okrem pracovných Schôdzok sa členovia Y Klubu Nitra stretávajú po vzájomnej dohode aj na rôznych neformálnych priateľských stretnutiach, návštevách, exkurziách, predstaveniach, výletoch,  a dovolenkách.
 
11. ZÁSADY RIADENIA ZDRUŽENIA
11.1. Úlohy Výboru:
11.1.1. Plánovať a koordinovať aktivity a činnosť združenia v duchu jeho poslania a cieľov.
11.1.2. Viesť evidenciu členstva a účtovnú agendu.
11.1.3. Dohliadať na hospodárenie združenia.
11.2. Úlohy Snemu:
11.2.1. Voliť členov Výboru združenia.
11.2.2. Oboznámiť sa so Správou Výboru o aktivitách a činnosti združenia za predchádzajúce obdobie a so správou o stave majetku a finančných prostriedkov združenia.
11.2.3. Schvaľovať Ročný plán aktivít a činnosti združenia a výšku finančných príspevkov určených na pravidelné dobročinné a charitatívne aktivity združenia.
11.2.4. Schvaľovať výšku ročného členského príspevku na nasledovný rok.
 
12. ZÁSADY HOSPODÁRENIA ZDRUŽENIA
12.1. Majetok združenia tvoria finančné a materiálne prostriedky z členských príspevkov, dotácií, grantov a darov domácich a zahraničných fyzických a právnických osôb, ako aj z príjmov svojej ekonomickej a obchodnej činnosti, dosiahnutých v súlade so stanovami.
12.2. Finančné a materiálne prostriedky združenia slúžia predovšetkým na podporu aktivít a činnosti združenia v zmysle jeho poslania a cieľov, a tiež k zabezpečeniu nevyhnutných podmienok na existenciu, fungovanie a rozvoj združenia.
12.3. Prostriedky združenia možno vo výnimočných prípadoch použiť aj mimo pôsobnosť združenia, ak ide o všeobecne prospešnú činnosť (napr. na akcie humanitárneho a charitatívneho charakteru iných organizácií, prípadne ako dar inému združeniu príbuzného zamerania a pod.)
12.4. Žiadne prostriedky nemožno použiť k nedovolenému podnikaniu a obohacovaniu jednotlivcov alebo právnických osôb.
 
13. ROZPUSTENIE ZDRUŽENIA
13.1. Združenie Y Klub Nitra možno rozpustiť iba uznesením Snemu. Za návrh musia hlasovať aspoň 2/3  všetkých členov združenia.
13.2. V prípade rozpustenia združenia vymenuje Snem trojčlennú likvidačnú Komisiu, ktorá prekontroluje a spíše všetok majetok združenia, vyrovná všetky záväzky združenia a rovným dielom rozdelí všetok zvyšný majetok medzi bývalých členov rozpusteného združenia. Komisia oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dni Ministerstvu vnútra.
 
14. ZMENY A DODATKY
14.1. Zmeny stanov a ich dodatky schvaľuje Snem združenia.
14.2. Návrhy na zmeny a dodatky stanov môžu podávať len členovia združenia.
14.3. Návrh je prijatý, ak zaň hlasujú 2/3 všetkých členov združenia.
 
15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
15.1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
15.2. Združenie Y Klub Nitra vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
15.3. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 

stanovy.jpg