20110619 (2) Regionálna konferencia Y klubov - Skjern